Tender N31 - Traverse Harlingen

Contractvorm: Design & Construct
Business Unit: Wegontwerp
Aanneemsom: €146.000.000

Projectomschrijving

De (verhoogd liggende) N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Deze weg wordt opnieuw (verdiept)  aangelegd om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren. De nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen. De nieuwe N31 wordt een autoweg met twee keer twee rijstroken en komt grotendeels verdiept te liggen. De verdiepte ligging heeft een lengte van ongeveer 4 kilometer.
Tevens kruist de N31 de spoorlijn van Harlingen – Franeker en het Van Harinxmakanaal middels een aquaduct.

Feiten en cijfers:

  • De nieuwe N31 krijgt in totaal 5 viaducten en 1 aquaduct;
  • Er worden circa 9200 palen geheid, met een lengte variërend van 18 tot 21 meter;
  • Er worden circa 4500 damwanden getrild, met een lengte variërend van 15 tot 29 meter;
  • Er wordt circa 350.000 kuub grond afgegraven. Dit zijn ongeveer 14000 vrachtwagens;
  • Er komen 2 tijdelijke bruggen. Één bij de Kimswerderweg en één bij de Grensweg;
  • Er komen 2 bypasses. Één bij de Kimswerderweg en één bij de Grensweg;
  • In de eindsituatie gaat al het verkeer van Harlingen via de Centrale aansluiting de N31 op.

Meerwaarde aangeboden middels

  • Procesaansturing ontwerpwerkzaamheden;
  • Kwaliteit en procesbeheersing  ontwerp / tekendocumentatie;
  • Civil 3D ontwerpwerkzaamheden.